Get Adobe Flash player

 

Kontaktirajte Nas:

 • TCS-srbija
  touringclubsrbija@gmail.com
 • Touring Club Srbija
 • Tel: +381-061/23 14 100
 • Mob: +381-064/233 63 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktirajte Nas:

 • TCS-srbija
  touringclubsrbija@gmail.com
 • Touring Club Srbija
 • Tel: +381-061/2314100
 • Mob: +381-064/233 63 64
 

Posredovanje u javnim sluzbama

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

ПOЧETНA -> ГРАДСКА УПРАВА -> Комисије и савети

Комисије и савети

На основу Статута Града , као радна тела Скупштине и Градског већа формиране су комисије и савети:

Koмисија за називе делова насељених места и називе улица

Koмисија за називе делова насељених места и називе улица предлаже називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других насељених места на територији града и обавља

друге послове утврђене Пословником Скупштине Града.

Комисија за родну равноправност и једнаке могућности

Комисија за родну равноправност и једнаке могућности прати остваривање равноправности полова, предлаже активности и предузимање мера, посебно оних којима се остварује политика једнаких могућности на нивоу Града и обавља друге послове утврђене Пословником Скупштине Града.

Комисија за верска питања

Комисија за верска питања обавља послове који се односе на остваривање односа и сарадње Града са верским заједницама, стара се о остваривању добрих међуконфесионалних односа, међусобног уважавања и верских толеранција и обавља друге послове утврђене Пословником Скупштине Града.

Комисија за социјална питања

Комисија за социјална питања разматра питања из области социјалне заштите, предлаже мере и активности које имају за циљ решавање социјалних проблема грађана и породица на територији града и обавља друге послове утврђене Пословником Скупштине Града.

Комисија за праћење примене етичког кодекса

Комисија за праћење примене етичког кодекса прати примену одредаба етичког кодекса, даје савете и мишљења и предлаже мере у вези са применом етичког кодекса и обавља друге послове утврђене Пословником Скупштине Града.

 


Савет за енергетску ефикасност

Савет Града  за енергетску ефикасност, формиран је у циљу спровођења енергетске политике Владе Републике Србије исказане кроз Стратегију развоја енергетике Републике Србије до 2015. године, а дефинисане Програмом остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије за период од 2007. до 2012. године.

Савет за младе

Савет за младе даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе Града, иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, повећања запослености, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета и другим областима од значаја за младе и обавља друге послове утврђене Пословником Скупштине Града .

Кориснички савет јавних служби

Кориснички савет јавних служби разматра планове, програме и извештаје јавних служби и о свом ставу обавештава Скупштину Града и јавност, разматра остварени ниво квалитета и обима услуга јавних служби, као и цене комуналних производа и услуга, односно висину накнаде за услуге јавних служби и обавља друге послове утврђене Пословником Скупштине Града.

Савет за људска и мањинска права

Савет за људска и мањинска права, који чине представници српског народа и националних мањина, разматра питања остваривања, заштите и унапређивања националне равноправности у Граду, а посебно у областима културе, образовања и информисања; учествује у утврђивању градских планова и програма који су од значаја за остваривање националне равноправности и предлаже мере за постизање националне равноправности; предлаже изворе, обим и намену буџетских средстава за остваривање националне равноправности;промовише међусобно разумевање и добре односе међу свим заједницама које живе у граду.

Савет за пронаталитетну политику

У складу са Стратегијом за подстицај рађања која је донета на предлог Министарства за рад и социјалну политику, градоначелник Ниша Милош Симоновић формирао је Савет за спровођење пронаталитетне политике на локалном нивоу. Савет чине стручњаци који ће проблем пада наталитета на локалном нивоу сагледати из свих углова друштвеног живота, а затим и предложити низ мера које ће помоћи и пружити подршку младим људима и паровима без деце да одгајају своје потомство

Савет за заштиту животне средине

Заштита животне средине представља важан сегмент за Град Ниш. Улога Савета је да помогне у стварању боље животне средине у граду и да ради на имплементацији Закона из ове области који је донела Скупштина Републике Србије.

Савет за културно стваралаштво

Савет за културно стваралаштво креира предлоге за стратегију културног развоја града, анализира културне потребе грађана и могућности за њихово остварење, анализира културне садржаје установа културе чији је оснивач Град Ниш и ванинституционално културно стваралаштво, предлаже Градоначелнику финансирање програма културе по посебним захтевима и конкурсу, разматра и друга питања од значаја за културно стваралаштво града.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Нове технологије и јавне службе за запошљавање

Постизање равнотеже

Тема : 10.08.2011.

Међународна организација рада сугерише јавним службама да своје особље преусмере са традиционалног рада на посредовању у налажењу запослења на обезбеђење интензивне помоћи незапосленима и појединцима који нису у могућности да пронађу посао коришћењем електронских услуга. Важно је да јавна служба за запошљавање очува кредибилитет као установа која обезбеђује компетентну радну снагу и као институција способна за испуњавање циљева социјалне политике

Постизање равнотеже

Основна функција сваке јавне службе за запошљавање је проналажење одговарајућих послова за раднике, у складу са неколико основних и прецизно дефинисаних принципа. Пре свега, услуге берзе рада треба да буду доступне на добровољној основи, и на располагању свим радницима и послодавцима. Морају бити бесплатне, како би свима било омогућено да их користе, без обзира на економску ситуацију. Потребно је чувати поверљивост и приватност информација о лицима која траже запослење. Такође, посредовање при запошљавању треба да буде непристрасно и омогући да се избегне неправедна дискриминација према послодавцима или радницима. У неким земљама, позитивна дискриминација у корист одређених угрожених група, нпр. особа са инвалидитетом, изричито је законски одобрена.


Од традиционалног до модерног приступа

Традиционални процес посредовања при запошљавању обухвата састављање списка слободних радних места код послодаваца, добијање информација од појединаца који траже посао и усклађивање потреба обе заинтересоване стране. Тај посао подразумева: разговор са лицима која траже посао и евидентирање њихових података, тражење одговарајућег радног места, евидентирање и оглашавање слободних радних места на огласним таблама, новинама, радију, ТВ и интернету, процену слободних радних места и лица која траже запослење и њихово усклађивање, успостављање контакта између послодаваца и лица која траже запослење и обезбеђење помоћи за она незапослена лица којима је то неопходно, ради успешног конкурисања на тржишту рада.

Током педесетих година прошлог века, у складу са препорукама Међународне организације рада, особље јавних служби је редовно радило на проналажењу одговарајућих радних места у име својих клијената, при чему су се све активности одвијале у оквиру затвореног система. У наредних двадесет година почиње да се развија систем самопомоћи при запошљавању, односно слободна радна места почињу да се јавно оглашавају, чиме је особама које траже запослење омогућено да саме налазе одговарајућа радна места, уз искључиво ограничену интервенцију особља јавне службе за запошљавање. Од тада степен ангажовања јавне службе у процесу посредовања у налажењу запослења варира, у зависности од начина на који се може доћи до информација о лицима која траже запослење и о слободним радним местима.


Електронска револуција

Јавна служба за запошљавање може да прикаже информације као „затворене“, „полу-отворене“ или „отворене“. У затвореном систему информације о слободним радним местима и лицима која траже запослење ограничене су на особље службе. У земљама са полуотвореним системом информације о слободним радним местима доступне су лицима која траже запослење, али без имена и адресе послодавца. Особље јавне службе за запошљавање уступа име и адресу послодавца, тек када лице пронађе одговарајући посао. Трећа опција је отворени систем, у коме служба за запошљавање доставља информације обема странама (клијентима) на тржишту рада, пружајући им могућност да успоставе директан контакт, без даље интервенције службе.

Електронска револуција из темеља мења природу посредовања при запошљавању и умањује посредничку улогу јавне службе за запошљавање. У технолошки најнапреднијим земљама, лица која траже запослење и послодавци све више долазе у контакт једни с другима преко система самопомоћи на интернету, без интервенције службеника јавне службе за запошљавање. Као последица тога, послодавци се све чешће опредељују да евидентирају слободно радно место у банци података, које самостално и уклањају чим престане потреба за пријемом нових радника. Електронска комуникација подразумева и вођење „електронских интервјуа“ са кандидатима и селекцију запослених уз помоћ система за самопомоћ при запошљавању. На тај начин, у већини трансакција допринос јавне службе за запошљавање састоји се само у томе да обезбеђује инфраструктуру самопомоћи, коју ће користити послодавци и лица која траже запослење, заједно са знањем и обуком у вези са њеним коришћењем.

Бројне службе за запошљавање, посебно у развијеним земљама, увеле су многе техничке иновације. На пример у Канади, осим што се услуге запошљавања обављају преко интернета, већ одавно постоје компјутеризовани киосци на којима се могу добити подаци о потребама и кретањима на тржишту рада. У Француској постоји оперативни преглед занимања и послова под називом ROME, целовит информациони систем запошљавања - OEIS функционише у Јапану, а SISNE је информациони систем националне службе за запошљавање у Мексику. Услуге запошљавања преко интернета постоје и у Словенији, систем самопомоћи преко интернета развијен је у Швајцарској, а Велика Британија има нон-стоп отворену телефонску линију за помоћ при запошљавању.


Стратешка опредељења

Велики број јавних служби у свету има и сопствене сајтове, на којима приказују опште информације у вези са својом улогом, функцијама, активностима, публикацијама и стањем на тржишту рада. Многе одржавају и базе података о слободним радним местима на интернету, како би незапосленим лицима омогућиле да нађу запослење. С друге стране, само неке од њих су унеле базу података о лицима која траже посао, што би могло омогућити и послодавцима да нађу одговарајућег кандидата за радно место (Канада, Финска, Словенија, Шведска, САД). Америчка банка талената омогућава лицима која траже посао да своје биографије подносе преко интернета. Ове информације послодавцима могу бити доступне директно или преко службе за запошљавање.

Искуства већ показују да једном када клијенти испробају системе самопомоћи, по правилу, дају предност овим системима у односу на традиционалне услуге у којима зависе од доступности особља службе за запошљавање или од њиховог ограниченог радног времена.

У публикацији „Улога јавних служби за запошљавање на променљивом тржишту рада“, у вези са све већим коришћењем система самопомоћи од стране незапослених лица, Међународна организација рада сугерише јавним службама да, пре свега, своје особље са традиционалног рада на посредовању у налажењу запослења преусмере на обезбеђење интензивне помоћи незапосленима и појединцима који нису у могућности да пронађу посао коришћењем електронских услуга. Поред тога, присутна је тенденција ка везаном систему, који је издиференциран ка везаним потребама клијента.

Све ово значи да се јавна служба за запошљавање суочава са важним стратешким одлукама у вези са постизањем одговарајуће равнотеже између приступа фокусираног на максималну транспарентност тржишта рада и другог приступа фокусираног на угрожене групе. Поред тога, важно је да јавна служба за запошљавање очува кредибилитет као установа која обезбеђује компетентну радну снагу и као институција способна за испуњавање циљева социјалне политике.


Фаза неизвесног развоја

И поред свега, контакти између људи биће и даље тражени због знатног процента лица која траже запослење из најразличитијих разлога, али може се очекивати да ће технологија суштински изменити канцеларије служби за запошљавање. На пример, у Шведској, компјутери су инсталисани у канцеларијама службе, које функционишу као ресурсни центри у систему где јавност користи компјутер, уз ослањање на особље, како због техничке помоћи, тако и због помоћи у вези са оним питањима у којима компјутер не може да помогне. Стручњаци процењују да улазимо у фазу веома неизвесног развоја, у коме ће кључно питање бити постизање прецизне равнотеже између пружања лако доступних услуга за стручна лица која траже запослење и обезбеђење интензивнијих услуга за лица која припадају категоријама теже упошљивих.

Друго питање које се намеће у вези са увођењем интернета тиче се односа између послодаваца. С обзиром на то да је тенденција ка примени интернета и других компјутеризованих механизама самопомоћи све интензивнија, неопходно је размотрити питање о томе да ли ће слободна радна места бити оглашавана у отвореној или полуотвореној форми. Другим речима, поставља се питање да ли би требало да корисници интернета добију довољно информација за непосредно контактирање послодавца, или би требало да најпре контактирају службу. Једна од повољнијих опција била би да избор буде препуштен послодавцима, другим речима, услуга селекције била би на располагању на захтев. Међутим, уколико ресурси јавних служби за запошљавање буду и даље редуковани, питање је које би услуге оне могле да пруже, укључујући и питање селекције.

Друга опција би била постизање договора са послодавцем о обезбеђивању услуга селекције од стране службе, а за узврат би послодавац озбиљно размотрио потребе угрожених лица која траже запослење. Велика Британија је некада водила програм сличан овоме, под називом програм „гарантованог пословног интервјуа“.

СМЦ

Сајт НСЗ

Адреса сајта Националне службе за запошљавање је www.nsz.gov.rs. У току сваког радног дана сајт бележи више од 15.000 посета. Незапослена лица имају могућност да директно унесу своје податке, који су на располагању провереним и регистрованим послодавцима. Огласи о слободним радним местима, које објављују послодавци, доступни су свим посетиоцима сајта. У различитим рубрикама објављују се статистички подаци о кретањима на тржишту рада, сви програми запошљавања, јавни позиви и информације које су у вези са активностима менаџмента, реализацијом мера активне политике у запошљавању и исплатом новчане накнаде.

Интеракција са посетиоцима остварује се кроз рубрику питања и одговора, а однедавно је посетиоцима сајта на располагању и електронско издање публикације "Послови", у којој послодавци у штампаној форми објављују огласе о слободним радним местима. Лица која траже посао, такође, могу доставити своје податке, уколико желе да и на овакав начин ступе у контакт са послодавцима.

ПРЕТРАГА САДРЖАЈА

Кључна реч

Broj publikacije:

Рубрике

· Привреда

· Друштво

· Економија

· Тема

· До посла

· Актуелно

· Питајте НСЗ

· Сазнајте више

ИЗДВАЈАМО

Друштво

Активни учесници у друштву

SHAPE пројекат постигао је значајне резултате, јачајући утицај и помажући афирмисање ...

Економија

Пословна и инвестициона клима

Програм ће трајати до 2019. године. Биће спровођен на територији целе Србије ...

Тема

Економски напредак и одрживи развој

Председник Владе Србије Мирко Цветковић, уочи Европске недеље малих и средњих предузећа ...

Актуелно

Конкурс за младе предузетнике/предузетнице

Смарт Колектив и Форум пословних лидера Србије позивају младе предузетнике и предузетнице ...

Актуелно

Значајна средства за подстицање запошљавања

У организацији Филијале Крушевац НСЗ протекле недеље одржан је велики јесењи сајам ...

Актуелно

Нова радна места и инвестиције

Посета Америчке агенције за међународни развој, поред представљања пројекта